תנאי שימוש2018-08-01T23:20:05+02:00

תנאי שימוש

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות של מרכז התמיכה בעברית של ד׳׳ר סרקן אייג׳ין  (להלן "האתר")

מרכז התמיכה בעברית של 'מרפאת ד׳׳ר סרקן אייג׳ין׳ מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר http://www.drserkan.co.il , הפועל בכתובת ובכתובות נוספות לפי שיקול דעתה של ׳מרפאת ד׳׳ר סרקן אייג׳ין׳ (להלן:"האתר"). מדיניות הפרטיות סוקרת, בין השאר, את האופן שבו ׳מרפאת ד׳׳ר סרקן אייג׳ין׳ משתמשת במידע שמוסרים לה המשתמשים בעמוד, או שהיא אוספת בעת השימוש בעמוד. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
הוראות מדיניות הפרטיות יחולו באופן מלא גם על כל שימוש ביישום ובכל מקום במדיניות זו בה נאמר "האתר", תהייה הכוונה גם ליישום – אך לא להיפך. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש ביישום עשוי להיות כפוף גם לתנאי השרת גוגל, בהתאם לתנאי הרשת החברתית, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות מדיניות הפרטיות בעמוד זה. מדיניות זו הינה חלק בלתי נפרד מהם.
Cookies
'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי העמוד.אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. החברה רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות"- קבצי טקסט המאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש, במטרה בין היתר לספק לגולש שירות מהיר ויעיל.
מסירת פרטים לאתר
השימוש בחלק משירותי העמוד דורש נתינת פרטים. בעת מתן המידע, תתבקש/י למסור פרטים מזהים כגון: שם מלא, מספר טלפון זמין הנמצא ברשותך ועוד. השדות שחובה להשלים יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא נוכל לספק את מלוא המידע הנחוץ . החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש לרעה במידע ללא הסכמת הגולשים באתר (להלן ״הגולש"), למעט בנסיבות בהן מסירת המידע מתחייבת לפי החוק,  או כדי למנוע שימוש לרעה.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שתמסור בעת מתן המידע יישמרו במאגר של הקליניקה של ד׳׳ר סרקן אייג׳ין. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים בעמוד או קבלת שירות באופן מלא, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן אותם באופן מקוון בעמוד, באזור המיועד לכך. השימוש בעמוד מיועד למשתמשים מעל גיל 18. החברה תאפשר גישה למידע שיימסר ע"י הגולש, רק לעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות לגולש.למשתמש ידוע והוא מסכים מפורשות שכל הפרטים שמסר לחברה בעת הרישום לאתר, לרבות מידע שנאסף על הגולש במהלך הגלישה באתר, יישמרו באופן מאובטח בשרתי החברה והחברה תנקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים העומדים לרשותה בכדי למנוע פריצה, ו/או שימוש שלא כדין במידע זה.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
בעת השימוש שלך בעמוד, תאסוף מרפאת ד׳׳ר סרקן אייג׳ין מידע על מטרת עניינך בעמוד, לרבות תכנים שיצרת (תגובות) או טענת לעמוד, מידע או פרסומות שקראת, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לעמוד ועוד. בנוסף, מרפאת ד׳׳ר סרקן אייג׳ין רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.
מסירת מידע לצד שלישי
הגולש מאשר למרכז תמיכה בעברית של מרפאת ד׳׳ר סרקן אייג׳ין להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים וזאת רק לצורך אספקת השירות המוצע באתר.
אבטחת מידע
חברתינו מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, ״האתר״ לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ולכן, כל גולש המוסר פרטים באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
שינויים במדיניות הפרטיות
המרכז תמיכה בעברית מרפאת ד׳׳ר סרקן אייג׳ין רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.
פנה אלינו
המרכז תמיכה בעברית של מרפאת ד׳׳ר סרקן אייג׳ין מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי העמוד ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת.החברה לא תישא באחריות לכל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, ו/או לכל אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכו', בין אם ישירים ובין אם עקיפים, שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי הגולשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום וכו'.
אם נפגעת מהעמוד ו/או בכל נושא אחר, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם,מרכז התמיכה בעברית למרפאת ד׳׳ר סרקן אייג׳ין.
מייל: serkanclinichebrewsup@gmail.com

Privacy Policy
The Privacy Policy of Dr. Serkan Aygin's local Support Center in Hebrew (hereinafter: the "Site")
The Dr. Serkan Aygin Clinic's Hebrew Support Center respects the privacy of users at http://www.drserkan.co.il , which operates at this address and at other addresses at the discretion of Dr Serkan Aygin Clinic (Hereinafter: "the Site"). The privacy policy covers, among other things, the way in which, the local support center of the clinic of Dr. Serkan Aygin, uses the information that users submit to the page or collects when using the page. This policy is formulated in masculine terms for reasons of convenience only, and it also applies, of course, to women.
The Privacy Policy will also be fully applicable to any use of the Application and wherever stated in this Policy, the Site shall mean the application, but not the other way around. For the avoidance of doubt, it is clarified that the use of the application may also be subject to the terms of the Google server, in accordance with the terms of the social network as they may be from time to time, including the privacy policy on this page. This policy is an integral part thereof.
Cookies
Cookies are text files that your browser creates on a command from the page computers. If you do not want cookies, you can avoid them by changing the settings in your browser. The Company may make use of "cookies" – text files stored on the hard drive of the surfer's computer, in order to provide the surfer with fast and efficient service.

Submission of details to the site
Some of the page services require details. When providing the information, you will be asked to provide identifying information such as: full name, available phone number and more. The fields that must be completed are explicitly marked. Without providing the required data in the required fields, we will not be able to provide all the necessary information. The Company undertakes not to misuse the information without the consent of the surfers on the Site (hereinafter: "the surfer"), except in circumstances where delivery of the information is required by law or to prevent abuse.
You must provide only correct, accurate and complete information and you hereby confirm the correctness of the details you provided. The data that you provide when you provide the information will be stored in the database of Dr. Serkan Aygin's clinic.
You are not required by law to provide the details, but incorrect details or failure to provide all the necessary information may prevent you from using the services on the page or receiving full service, harming the quality of the service provided to you, or the ability to contact you. If your information has changed, you must update it online on the page in the area provided. Use of the page is intended for users over the age of 18. The company will allow access to information provided by the surfer, only to employees who need information to provide the service to the surfer.For a known user and expressly agrees that all information provided to the company when registering to the site, including information collected on the surfer while browsing the site, Securely in the Company's servers and the Company shall take all reasonable security measures available to it in order to prevent penetration and / or illegal use of this information.
Information collected during site use
When you use the page, Dr. Serkan Aygin Clinic will collect information about the purpose of your interest on the page, including content you have created (comments) or claim to the page, information or advertisements you have read, the services that concern you, the location of the computer, You go to the page and more. In addition, Dr. Serkan Clinic may collect and use the services of third parties to collect and analyze anonymous, statistical, or aggregative information in connection with the use of the Site, including information relating to your information and activity on the Site.
Providing information to a third party
The surfer authorizes Dr. Serkan Aygin׳s Hebrew support center to transfer his details to third parties only for the purpose of providing the service offered on the site.

Data Security
Our company implements information security systems and procedures on the site. While these systems and procedures reduce the risk of unauthorized access to the company's computers, they do not have absolute security. Therefore, the Site does not guarantee that the services on the Site will be completely immune from unauthorized access to the information stored therein, and therefore, any surfer who submits information on the Site does so at his own risk.

Changes in the Privacy Policy
The Center for Hebrew Support of Dr. Serkan Aygin Clinic may change, from time to time, the provisions of the Privacy Policy. If material changes are made to this policy, the instructions regarding the use of personal information that you provided will be published on the website. We encourage you to keep up with the Privacy Policy from time to time.
Contact us
Dr. Serkan Aygin's Hebrew Support Center strictly adheres to the provisions of the law and respects the right of users of the page and others to privacy, good name, or any other right. The Company shall not be liable for any damage, whether direct or indirect, and Or any loss of profits, damage to good name, reliance, expense, breach of contract, etc., whether direct or indirect, caused, if and to the extent caused, for breach of confidentiality of details of the surfers.
If you are hurt by the page and / or any other subject, please contact us according to the details below and we will try to address your request at the earliest, the Hebrew support center to Dr. Serkan Aygin clinic.
Email: serkanclinicbrewsup@gmail.com